Get Start Ruby

ก่อนที่จะเริ่มการใช้งาน ruby ควรจะมี software ติดตั้งไว้ก่อนแล้วซึ่งหาได้จาก http://www.ruby-lang.org  มีทั้งที่เป็น source มา compile เองและ binary สำหรับ *nix และ windows ให้เลือกใช้งาน แต่ที่จะกล่าวจะเน้นตัวอย่างของ *nix เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการติดตั้งอาจจะต้องให้ administrator เป็นคนติดตั้งให้หรือถ้าสามารถทำการติดตั้งลงบนเนื้อที่ส่วนตัวโดยไม่กระทบก ารทำงานส่วนอื่นได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ก่อนอื่นหลังจากที่ทำการติดตั้ง ruby เรียบร้อยแล้ว การทำการตรวจสอบ version ของ ruby นั้นสามารถทำผ่าน shell ได้ทันทีโดยเรียนคำสั่ง

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 15:53
0 comments

RSS