Iterator

Iterators ไม่ใช่ความคิดดั้งเดิมของ ruby แต่ปกติ Iterators นั้นนิยมใช้ใน Object-oriented อยู่แล้ว ในภาษา Lisp ก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้คำเรียกว่า Iterators เนื่องจาก Iterator เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นกันจึจำเป็นต้องอธิบายลงในรายละเอียด คำว่า Iterator หมายความว่าเป็นการทำซ้ำหลายครั้ง เมื่อเราต้องการจะเขียน code ที่เกี่ยวกับ Iterator บนภาษา C เราต้องใช้ for หรือ while

[...]
Published on Tue, 25 Jul 2006 16:19
1 comment

RSS